چهارشنبه 1391/03/31

گزارش عملکرد خرداد ماه

۱-بررسی جزوه پوشه ی کار ارسالی از شعبه ابتدایی استان واعلام نظر.

۲-اعلام منتخبین طراحی سوالات  تیمز.

۳--جمع بندی وتهیه گزارش عملکرد سالانه.

۴-تغذیه وبه روز نمودن وبلاگ گروه پایه ی اول.

۵-حضوردرروزهای  شنبه وپنج شنبه در گروه های آموزشی استان در محل ساختمان اداره ی

کل.          

 ۶- توجیه  ورفع اشکال دانش آموزان واولیا ی دانش آموزانی که طرح شان به مرحله کشوری

جشنواره جابر بن حیان راه یافته است .

۷-تولید محتوای الکترونیکی (پاور پوینت)حروف الفبا.

۸-اقدام پژوهی در مورد طرح ارزشیابی توصیفی.

۹-تهیّه وتنظیم نمودار فروانی مدارس بازدید شده .

نوشته شده توسط مژگان سلطانی در 13:31 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه 1391/02/28

عملکرد اردیبهشت ماه

 

۱-بررسی دفتر فرایندهای یاددهی -یادگیری  ارسالی از ناحیه۱

۲-طراحی سوالات مجلات رشد اردیبهشت ماه

۳-بازد ید از مدارس نواحی وارسال بازخورد مناسب                

۴-باز خورد مناسب وارائه ی راه کار درخصوص مدارس بازدید شده

۵-تغذیه وبه روز نمودن وبلاگ گروه پایه ی اول

۶-حضوردرروزهای  شنبه وپنج شنبه در گروه های آموزشی استان در محل ساختمان اداره ی کل          

 ۷- داوری مرحله عملی جشنواره ی الگوهای برتر تدریس 

۸-داوری مرحله تئوری جشنواره ی جابربن حیان              

۹-داوری مرحله دفاعیه  ی جشنواره ی جابربن حیان              

نوشته شده توسط مژگان سلطانی در 11:29 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه 1391/01/02

گزارش عملکرد اسفند ماه

۱-بررسی کیت آموزشی ریاضی متانسب با کتاب جدیدالتالیف ریاضی اول دبستان   

۲-بررسی ساختارمحتوای کتاب معلم (راهنمای معلم )علوم جدیدالتالیف اول دبستان  

۳-بررسی  دی وی دی های  آموزش دانش آموز -خانواده و معلم علوم جدیدالتالیف اول

دبستان  

۴-طراحی سوالات مجلات رشد اسفندماه

۵-بازد ید ا ز مد ا رس نوا حی  ومناطق

 ۶-ارسال باز خورد مناسب وارائه ی راه کار درخصوص مدارس بازدید شده

۷-تغذیه وبه روز نمودن وبلاگ گروه پایه ی اول

۸-حضوردرروزهای  شنبه وپنج شنبه در گروه های آموزشی استان در محل ساختمان اداره ی

کل          

  ۹-راهنمایی وپاسخ به سؤالات همکاران در زمینه های مختلف درسی

۱۰-راهنمایی همکاران در زمینه ی طراحی سؤالات تیمز


نوشته شده توسط مژگان سلطانی در 14:20 |  لینک ثابت   • 

شنبه 1390/12/06

عملکرد بهمن ماه

۱-بررسی ساختارمحتوای کتاب علوم جدیدالتالیف اول دبستان   

۲-بررسی ساختارمحتوای کتاب معلم (راهنمای معلم )علوم جدیدالتالیف اول دبستان  

۳-بررسی  دی وی دی های  آموزش دانش آموز -خانواده و معلم علوم جدیدالتالیف اول

دبستان  

۴-طراحی سوالات مجلات رشد بهمن ماه

۵-بازد ید ا ز مد ا رس نوا حی  ومناطق

 ۶-ارسال باز خورد مناسب وارائه ی راه کار درخصوص مدارس بازدید شده

۷-تغذیه وبه روز نمودن وبلاگ گروه پایه ی اول

۸-حضوردرروزهای  شنبه وپنج شنبه در گروه های آموزشی استان در محل ساختمان اداره ی

کل          

 ۷- شرکت درکارگاه آموزشی مدارس جهت راهنمایی همکاران برای شرکت درجشنواره ی

جابر بن حیان                                                                                                                      

۸-راهنمایی وپاسخ به سؤالات همکاران درخصوص جشنواره ی الگوهای برتر تدریس             

۹-راهنمایی وپاسخ به سؤالات همکاران در زمینه های مختلف درسی وتهیه گزارش پیشرفت

تحصیلی

۱۰-راهنمایی همکاران در زمینه ی طراحی سؤالات تیمز

نوشته شده توسط مژگان سلطانی در 18:1 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه 1390/11/03

گزارش عملکرد دی ماه

۱-شرکت در همایش  نواحی

۲- طراحی سوالات مجلات رشد آذر ماه

۳-بازد ید ا ز مد ا رس نوا حی  ومناطق

 ۴-ارسال باز خورد مناسب وارائه ی راه کار درخصوص مدارس بازدید شده

۵-تغذیه وبه روز نمودن وبلاگ گروه پایه ی اول

۶-حضوردرروزهای  شنبه در گروه های آموزشی استان در محل ساختمان اداره ی کل          

 ۷- شرکت درکارگاه آموزشی مدارس جهت راهنمایی همکاران برای شرکت درجشنواره ی

جابر بن حیان                                                                                                                      

۸-راهنمایی وپاسخ به سؤالات همکاران درخصوص جشنواره ی الگوهای برتر تدریس             

۹-راهنمایی وپاسخ به سؤالات همکاران در زمینه های مختلف درسی وتهیه گزارش پیشرفت

تحصیلی

نوشته شده توسط مژگان سلطانی در 17:6 |  لینک ثابت   • 

جمعه 1390/10/02

گزارش عملکرد آذرماه

۱-برگزاری کارگاه آموزشی سرگروه های درسی  مناطق ونواحی                                                          

۲- طراحی سوالات مجلات رشد آذر ماه

۳-بازد ید ا ز مد ا رس نوا حی  ومناطق

 ۴-ارسال باز خورد مناسب وارائه ی راه کار درخصوص مدارس بازدید شده

۵-تغذیه وبه روز نمودن وبلاگ گروه پایه ی اول

۶-حضوردرروزهای  شنبه در گروه های آموزشی استان در محل ساختمان اداره ی کل          

 ۷- شرکت درکارگاه آموزشی گروه ادبیات تهران                

نوشته شده توسط مژگان سلطانی در 22:27 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه 1390/09/03

گزارش عملکرد آبان ماه

۱-برگزاری کارگاه آموزشی سرگروه های درسی  مناطق

ونواحی                                                          

۲- تهیه ی بسته ی آموزشی برای سرگروه های نواحی ومناطق                           

۳-بازد ید ا ز مد ا رس نوا حی

 ۴-ارسال باز خورد مناسب وارائه ی راه کار درخصوص مدارس بازدید شده

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط مژگان سلطانی در 18:15 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه 1390/08/04

گزارش عملکردگروه پایه ی اول درمهرماه سال تحصیلی91-90

                                                                                                    

1- تنظیم برنامه ی سالانه گروه پایه ی اول

2-  تهیه وتنظیم بودجه بندی کتب درسی برای سال تحصیلی91-90 

 3- نقد وبررسی لوحه های ریاضی، ارسالی انتشارات طا هاو........اعلام نظر

4-  پاسخ گویی به سؤالات سرگروه هاوهمکاران مناطق  ونواحی

5-طراحی سؤالات مجلات رشد    

۶-تهیه وتنظیم چک لیست ارزیابی از فعالیت های یاددهی - یادگیری

7 - نقد وبررسی فهرست محتوای پوشه ی کار پیشنهادی همکاران

-تغذیه وبه روز نمودن وبلاگ گروه پایه ی اول

 9--حضور در گروه های آموزشی استان روزهای شنبه در محل ساختمان اداره ی کل

 ۱۰-نقد بررسی کتب جدیدالتالیف پایه ی اول واعلام نظر

نوشته شده توسط مژگان سلطانی در 18:31 |  لینک ثابت   • 

شنبه 1390/07/23

برنامه سالانه پایه ی اول ابتدایی

برای دانلود برنامه ی سالانه ی اول ابتدایی در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰به صورت PDFروی لینک زیر کلیک کنید.

(برای اجرای فایل نیاز به Adobe acrobat یا Adobe reader دارید.)

دانلود

نوشته شده توسط مژگان سلطانی در 18:37 |  لینک ثابت   • 

شنبه 1390/03/28

عملکردخرداد ماه

1-بازد ید ا ز مد ا رس نوا حی  ومـنا طـق

2-ارسال باز خورد مناسب وارائه ی راه کار درخصوص مدارس بازدید شده

۳-ارزیابی مشکلات املا نویسی درمدارس نواحی پنج گانه                                                      

۴-تغذیه وبه روز نمودن وبلاگ گروه پایه ی اول

۵-پاسخ گویی به سؤالات سرگروه های نواحی ومناطق

 ۶-حضور دراداره روزهای یک شنبه جهت تبادل نظروپاسخگویی به نامه های اداری

۷-درخواست تشوق برای همکاران ساعی وتلاشگر

 ۸-نقد وبررسی کتاب مکمل بخوانیم  ارسالی ازمنطقه خسروشهر                                     

۹-تهیه وتنظیم گزارش عملکرد سال تحصیلی۹۰-۸۹گروه اول

۱۰-ارزیابی وتنظیم نمودارمناطق ونواحی بازدید شده درمقیاس های کیفی

نوشته شده توسط مژگان سلطانی در 19:2 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه 1390/03/02

عملکرداردیبهشت ماه

1-بازد ید ا ز مد ا رس نوا حی  ومـنا طـق

2-ارسال باز خورد مناسب وارائه ی راه کار درخصوص مدارس بازدید شده

3-طراحی سؤالات مجلات رشد اردیبهشت ماه

4-ارزیابی مشکلات املا نویسی در مدارس نواحی پنج گانه                                                      

5- داوری جشنواره الگوهای برتر تدریس مرحله استانی

6- داوری جشنواره جابر بن حیان مرحله استانی

7-تغذیه وبه روز نمودن وبلاگ گروه پایه ی اول

8-پاسخ گویی به سؤالات سرگروه های نواحی ومناطق

 9-حضور دراداره روزهای یک شنبه جهت تبادل نظروپاسخگویی به نامه های اداری

10-اقدام پژوهی درخصوص ارزشیابی توصیفی

 ۱۱-درخواست تشوق برای همکاران ساعی وتلاشگر

 ۱۲-نقد وبررسی کتاب مکمل بخوانیم  ارسالی ازمنطقه خسروشهر

نوشته شده توسط مژگان سلطانی در 19:51 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه 1390/01/28

عملکرد فروردین ماه

۱-بازد ید ا ز مد ا رس نوا حی  ومـنا طـق

2-ارسال باز خورد مناسب وارائه ی راه کار درخصوص مدارس بازدید شده

3-طراحی سؤالات مجلات رشد فروردین ماه

4-راهنمایی همکاران درخصوص جشنواره علمی جابربن حیان                                                        

۵-راهنمایی همکاران برای طرح درس نویسی مرحله ی استانی جشنواره الگوهای

برتر تدریس

۶-تشکیل نمایشگاه ازآثار منتخب نواحی ومناطق جابربن حیان

۷-داوری جشنواره الگوهای برتر تدریس مرحله ی استانی

۸-تغذیه وبه روز نمودن وبلاگ گروه پایه ی اول

۹-پاسخ گویی به سؤالات سرگروه های نواحی ومناطق

 ۱۰-حضور دراداره روزهای یک شنبه جهت تبادل نظروپاسخگویی به نامه های اداری

 ۱۲-درخواست تشوق برای همکاران ساعی وتلاشگر

 1۳-بررسی سؤالات تیمز ارسالی از مناطق و نواحی

۱۴-داوری جشنواره جابر بن حیان

نوشته شده توسط مژگان سلطانی در 19:52 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه 1389/12/25

عمل کرد اسفند ماه 89

  1-بازد ید ا ز مد ا رس نوا حی  ومـنا طـق

2-ارسال باز خورد مناسب وارائه ی راه کار درخصوص مدارس بازدید شده

3-طراحی سؤالات مجلات رشد اسفند ماه

4-راهنمایی همکاران درخصوص جشنواره علمی جابر بن حیان درمدارس                                                     

۵-راهنمایی همکاران برای طرح درس نویسی وشرکت در جشنواره الگوهای

برتر تدریس

6-داوری جشنواره الگوهای برتر تدریس نواحی

7-تغذیه وبه روز نمودن وبلاگ گروه پایه ی اول

8-پاسخ گویی به سؤالات سرگروه های نواحی ومناطق

 9-حضور دراداره روزهای یک شنبه جهت تبادل نظروپاسخگویی به نامه های اداری

 1۰-درخواست تشوق برای همکاران ساعی وتلاشگر

 1۱-تهیه وتنظیم نرم افزار پاور پوینت برای آموزش درس علوم

 

نوشته شده توسط مژگان سلطانی در 23:5 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه 1389/12/05

عملکردبهمن ماه

۱-بازد ید ا ز مد ا رس نوا حی  ومـنا طـق

2-ارسال باز خورد مناسب وارائه ی راه کار درخصوص مدارس

بازدید شده

3-طراحی سؤالات مجلات رشد بهمن ماه

4-راهنمایی همکاران درخصوص جشنواره علمی جابر بن حیان

درمدارس 

5-راهنمایی همکاران برای طرح درس نویسی وشرکت در جشنواره برتر تدریس سال

6-تغذیه وبه روز نمودن وبلاگ گروه پایه ی اول

7-پاسخ گویی به سؤالات سرگروه های نواحی ومناطق

 8-شرکت درجلسه ی توجیهی هماهنگی ارزشیابی توصیفی 

9-حضور دراداره روزهای یک شنبه جهت تبادل نظروپاسخگویی به

نامه های اداری

10-طراحی وساخت نرم افزار علوم

 11-درخواست تشوق برای کلاس هایی که به لحاظ کیفیت آموزشی ازسطح

 آموزشی بالایی برخوردار بودند

 ۱۲-طراحی روی جلد دفاتر اهدایی از طرف آموزش وپرورش جهت ارسال به

 مدارس

 13-ترسیم نمودار ستونی از ارزیابی مدارس نواحی پنج گانه تبریز

نوشته شده توسط مژگان سلطانی در 23:10 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه 1389/11/03

گزارش عملکرد دی ماه

۱-نقد وبررسی نرم افزارارسالی ازمنطقه بناب                      

۲-بازد ید ا ز مد ا رس نوا حی  ومـنا طـق

۳-ارسال باز خورد مناسب وارائه ی راه کار درخصوص مدارس

بازدید شده

۴-برگزاری کارگاه آموزشی سرگروه های درسی  مناطق ونواحی

وارائه ی مطالب آموزشی درخصوص ارزشیابی توصیفی ودفترمدیریت

کلاسی

۵-طراحی سؤالات مجلات رشد دی ماه

۶-راهنمایی همکاران درخصوص جشنواره علمی جابر بن حیان

درمدارس 

۷-انتخاب موضوع جشنواره برتر تدریس سال۹۰-۸۹باموضوع

ساخت کارت تبریک از درس هنر 

۸-تغذیه وبه روز نمودن وبلاگ گروه پایه ی اول

۹-پاسخ گویی به سؤالات سرگروه هامناطق چاراویماق ،خداآفرین، 

مرند ،بستان آباد...

 ۱۰-شرکت درجلسه ی توجیهی طرح ارتقای قرآن درمدارس 

۱۱-حضور دراداره روزهای یک شنبه جهت تبادل نظروپاسخگویی به

نامه های اداری

 ۱۲تهیه وتنظیم چک لیست برای دروس علوم وریاضی

نوشته شده توسط مژگان سلطانی در 23:6 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه 1389/09/29

گزارش عملکرد آذرماه89

                                      گزارش عملکرد آذرماه89

۱-ارائه ی مقالاتی درخصوص مشکلات املا نویسی وچند بازی آموزشی به سایت معاونت ابتدایی.

۲-تهیه وتنظیم چک لیست برای دروس علوم وریاضی.

۳-تهیه سؤالات آذرماه مجلات رشد(آموزش ابتدایی ،تکنولوژی آموزشی،مدرسه ی فردا، مدیریت مدرسه،رشد معلم)

۴-پاسخ گویی به سؤالات سرگروه ها وهمکاران  مناطق ملکان کلیبر وناحیه ۳در موردارزشیابی توصیفی ودفترمدیریت فعالیت های یاددهی- یادگیری وکارنمای ماهانه.

۵-حضوردر محل ساختمان اداره ی کل در روز های یک شنبه جهت انجام امور اداری .

۶-بازدید از مدارس نواحی پنج گانه ی تبریز.

۷-ارائه ی باز خورد وراه کار های مناسب  وارسال آن به مدارس بازدید شده.

۸-نقد وبررسی نرم افزار ارسالی از منطقه ی میانه درخصوص بازی های محلی و ارائه ی

انواع روش های تدریس و....

۹- پاسخ گویی به نامه ی ارسالی از منطقه ی ترکمانچای                                    

۱۰-شرکت در جلسه ی  گروه های آموزشی استان در محل ساختمان اداره ی کل  وبحث وگفت

وگو در باره ی برگزاری جشن شکوفه های قرآن پایه سوم در مورخ۹/۸/۸۹  

  ۱۱-تغذیه و به روز نمودن وبلاگ گروه اول                                   

نوشته شده توسط مژگان سلطانی در 19:18 |  لینک ثابت   • 

شنبه 1389/08/29

عملکردآبان ماه

عملکرد آبان ماه گروه درسی  پایه اول اداره کل آموزش وپرورش

 

 

 

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط مژگان سلطانی در 20:10 |  لینک ثابت   • 

شنبه 1389/08/01

عملکرد مهر ماه

          گزارش عملکرد مهرماه سال۹۰-۸۹گروه پایه اول اداره کل آموزش  وپرورش                                                                                            

۱- شرکت در اولین جلسه گروه های آموزشی سازمان ومعرفی سرگروه های استانی سال ۹۰-۸۹ مورخ۳/۷/۸۹


ادامه مطلب
نوشته شده توسط مژگان سلطانی در 20:9 |  لینک ثابت   •