سه شنبه ۱۳۹۲/۰۶/۲۶

بودجه بندی کتب درسی اول ابتدایی درسال تحصیلی 93-92

 

نام دروس

 

                                                            نوبت اول

 

                                                 نوبت دوم

      مهر

      آبان

        آذر

      دی

       بهمن

      اسفند

   فروردین

  اردیبهشت

نیمه اول

نیمه دوم

نیمه اول

نیمه دوم

نیمه اول

نیمه دوم

نیمه اول

نیمه دوم

نیمه اول

نیمه دوم

نیمه اول

نیمه دوم

نیمه اول

نیمه دوم

نیمه اول

نیمه دوم

قرآن

14 17

17 21

21 26

26 29

29 33

33 37

37 43

43 47

47 52

52 57

57 61

61 66

-----

66 71

71 77

77 80

فارسی

2   16

16 24

24 33

33 39

39 44

44 48

48 51

51 57

57 65

65 70

70 80

80 84

-----

84 92

92 100

100 115

کتاب کار

2   16

16 24

24 36

36 48

48 57

57 63

63 68

68 76

76 86

86 92

92 102

102 108

-----

108 117

117 126

126 137

علوم

10 17

17 27

27 31

31 33

33 38

38 41

41 50

50 57

57 65

65  70

 70 79

79 91

-----

91 99

99  103

مرور دروس

ریاضی

1  12

 12 22

22 35

35 49

49 63

63 77

77 91

91 105

105 117

117 127

127 140

140 147

-----

147 154

154 161

161 175

 

        بودجه بندی درس تربیت بدنی براساس کتاب معلم(راهنمای تدریس)تر بیت بدنی دوره ی ابتدایی کد6/53 انجام خواهد شد.

         بودجه بندی درس هنر بر اساس نمایه ی فعالیت های هنر سال9۳-9۲ انجام خواهد شد.

 

نوشته شده توسط مژگان سلطانی در 16:51 |  لینک ثابت   •